Lijnen schoonvegen bezem

Regels binnen de vereniging

De Nederlandse wet geeft aan dat de gang van zaken binnen verenigingen is vastgelegd in de statuten en reglementen van de vereniging. De vraag wie er besluiten mag nemen binnen de vereniging wordt beantwoord in de statuten. In het Huishoudelijk Reglement worden de iets minder belangrijke zaken geregeld.

Belang van statuten

Volgens de wet mogen alleen statuten bepalen waar een bestuur en een algemene ledenvergadering over mogen beslissen. In het huishoudelijk reglement staat hoe de vereniging de praktische zaken geregeld heeft. Het huishoudelijk reglement mag niet botsen met de statuten en de statuten mogen niet botsen met de wet. In de statuten is verder uitgewerkt waar, hoe en wanneer en door wie er beslissingen mogen worden genomen.

Ongeldig

Vooral het tot stand komen van beslissingen binnen de vereniging is belangrijk. Wanneer een besluit niet volgens de statuten tot stand komt, kan het besluit vernietigbaar of zelfs nietig zijn. Zo schrijven de statuten voor wanneer een stemming rechtsgeldig is. Soms is het noodzakelijk dat er genoeg stemgerechtigde leden aanwezig zijn tijdens een stemming van de alv. Ook komt het soms voor dat drie kwart van de stemgerechtigde leden voor het voorstel moeten stemmen om een rechtsgeldig besluit te hebben.

Vernietigen

De rechter kan in principe een besluit van de ALV of van het bestuur vernietigen als:

  • Het besluit in strijd is met de statuten of een reglement;
  • Het besluit inhoudelijk in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
  • Er fouten zijn gemaakt tijdens de procedure. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de oproeping voor het houden van een algemene ledenvergadering niet alle leden heeft bereikt.

Overzicht

  1. De algemene vergadering stelt de statuten en reglementen vast.
  2. De statuten bepalen de bevoegdheden van verenigingsorganen zoals het bestuur, de algemene vergadering en commissies.
  3. Het huishoudelijk reglement bepaalt praktische zaken
  4. In alle verenigingsorganen moet gestemd worden voordat een besluit tot stand komt.
  5. De uitslag van de stemming bepaalt of het besluit wordt aangenomen of niet. De statuten bepalen wat voor meerderheid nodig is.
  6. De voorzitter van het orgaan stelt vast of en welk besluit is genomen.